Hangzhou New Century Hotel, Hangzhou

Hangzhou New Century Hotel

99 Huansha Road