Jin Jiang Y.M.C.A. Hotel, Shanghai

Jin Jiang Y.M.C.A. Hotel

123 Xizang Road South