Sapporo Korajuan Hotel, Chiba

Sapporo Korajuan Hotel

Odori Nishi 8 Chome