Shinurayasu Oriental Hotel, Tokyo

Shinurayasu Oriental Hotel

1 8 2 Mihahama Urayasu Shi